Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

1336 6191 420
Reposted fromTenSigis TenSigis vialenka024 lenka024
Reposted fromsowaaa sowaaa vialenka024 lenka024
2010 00c7
good catch
Reposted fromcats cats
1621 f827 420
Reposted fromlyokostar lyokostar viabeinthe beinthe
4078 aaa4 420

arunnai:

arunnai

Reposted fromtosiaa tosiaa viabeinthe beinthe

August 06 2017

2106 430b 420
1046 cdb4 420
Reposted fromfungi fungi vialenka024 lenka024
1675 d7a6 420
Reposted fromkaiee kaiee vialenka024 lenka024
2688 6c4c 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaPicki91 Picki91
2365 1382 420
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaPicki91 Picki91
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaPicki91 Picki91
6278 2493 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPicki91 Picki91
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaPicki91 Picki91
Reposted fromkjn kjn viaPicki91 Picki91
0772 5c8e 420
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaPicki91 Picki91
0354 3058 420
Reposted frommakswilczur makswilczur viaPicki91 Picki91
4562 810a 420
Reposted frommisterpeter misterpeter
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl