Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

6569 36e8 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
6572 309d 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
7353 9b9e 420
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaczarny czarny
3446 e094 420
Reposted fromSplybox Splybox viaczarny czarny
2336 1e1c 420
Reposted fromnutt nutt viaczarny czarny

a najgorzej jest, jak zdasz sobie sprawę, że nic z tego nie będzie, że gdyby między wami miało coś być, to byłoby już dawno. kiedy zrozumiesz, że to co się dookoła dzieje wcale nie zmierza ku spełnieniu Twoich marzeń.
— moblo
Reposted fromoutoflove outoflove viaczarny czarny
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaczarny czarny
Podanie o pracę w języku włoskim
Reposted fromxal xal viadotknij dotknij

depression pride flag

Reposted frommanxx manxx viadotknij dotknij
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viadotknij dotknij
5025 3aa7 420
Reposted fromtosiaa tosiaa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
0619 ff72 420
7722 8c7a 420
Reposted frommisza misza vianiedonaprawienia niedonaprawienia
9694 ea13 420
Reposted fromMijime Mijime vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl