Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

7980 ba31 420
7967 c440 420

April 15 2017

3359 593e 420

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaxannabelle xannabelle
9038 1079 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszka puszka
0182 6c2b 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle
9759 ff03 420
5537 e966 420
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy vialenka024 lenka024
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viaiamstrong iamstrong
6653 6f23 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
6651 0e90 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaiamstrong iamstrong
6666 9488 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
0925 73c3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamstrong iamstrong
Reposted fromshakeme shakeme viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl