Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

- W jaki sposób dowiedziałaś się, jak należy żyć?
- Metodą prób i błędów. To jedyny sposób jaki znam.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaautunno autunno
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaautunno autunno
Bycie pozytywną nie oznacza, że wszystko samo dobrze się poukłada. Oznacza, że Ty będziesz dobrze się czuła niezależnie od tego jak się poukłada.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaautunno autunno
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viaautunno autunno
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaautunno autunno
3116 f484 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaautunno autunno
6997 d1b4 420
Reposted fromverronique verronique viabeinthe beinthe
5543 8f90 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAmericanlover Americanlover
2920 5d7f 420
Reposted fromkelu kelu viaAmericanlover Americanlover
9466 2f47

thenatsdorf:

Big scaredy cat. [full video]

4131 c0e4 420
Reposted fromtron tron viaAmericanlover Americanlover
Zmiany należy wprowadzać wtedy, gdy do nich dojrzewamy, a nie akurat dlatego, że w jakimś ściśle umownym momencie zmienia się data w kalendarzu.
4289 f06a 420
Reposted frommisterpeter misterpeter
2350 dc84 420

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaAmericanlover Americanlover
5751 f9bd 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
4308 c194 420
Reposted frommisterpeter misterpeter viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl