Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

7974 f0a7
Reposted fromthalahassi thalahassi viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
6173 2eab 420
3719 fe1c 420
Reposted frompierdolony pierdolony viainvincible invincible
0701 9b54 420
Reposted fromfungi fungi viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
3833 6160 420
Reposted fromamatore amatore viainvincible invincible
Reposted fromFlau Flau viaCaptain-Chaos Captain-Chaos

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

Reposted fromhardbitch hardbitch viainvincible invincible
8610 01c4
Reposted fromels els viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
2923 ea00 420
Reposted fromGIFer GIFer viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
2967 8166 420
Reposted fromlaters laters viainvincible invincible
Same koszmarne wiadomości
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viasohard sohard
0212 6fe1 420
Reposted fromgaf gaf viaolewka olewka
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaolewka olewka

me: I’m lonely 

my subconscious:  you can stand literally 5 people

me:

image
— co prawda to prawda
Reposted fromolewka olewka
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viadesperateee desperateee
2122 f90f 420
Reposted fromnfading nfading viadesperateee desperateee
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl