Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2019

8269 8c07 420
Reposted frombun bun via000monnnn066 000monnnn066
5350 942f 420
Reposted fromverronique verronique viainvincible invincible
5452 7d4d 420
Reposted fromhagis hagis viainvincible invincible
Reposted frombluuu bluuu viainvincible invincible
4816 7a12 420
Reposted fromagatiszka agatiszka viainvincible invincible
7495 afb1 420
Reposted fromsarazation sarazation vialissie lissie
3224 b6c7 420
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie
7831 9713 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialissie lissie
Reposted fromshakeme shakeme viadiedrunk diedrunk
Reposted fromshakeme shakeme viadiedrunk diedrunk
Napisany list trafił do odbiorcy Złudzenia pozwalały wierzyć, że odpowiedź nadejdzie niczym świt

głupstwo

jak można było tak wierzyć?
przecież duma ona nie pozwala się przyznać
— #53
Reposted fromffina ffina

August 04 2019

Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
2832 250a 420
3916 73f0 420
Właśnie po to są wanny. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
3739 0af1 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
3741 38fa 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
3736 4253 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...